Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laughable /'lɑ:fəbl/  

  • Tính từ
    nực cười

    * Các từ tương tự:
    laughableness