Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laughableness /'lɑ:fəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất tức cười, tính chất nực cười