Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũ)
  bông đùa
  waggish remarks
  những nhận xét bông đùa

  * Các từ tương tự:
  waggishly, waggishness