Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hài hước
  a comic song
  bài hát hài hước
  [thuộc] hài kịch; [có tính chất] hài kịch, hài
  a comic actor
  diễn viên hài kịch
  comic opera
  nhạc kịch hài
  Danh từ
  diễn viên hài kịch
  a popular TV comic
  một diễn viên hài kịch nổi tiếng trên tivi
  báo có trang truyện tranh (cho trẻ em)

  * Các từ tương tự:
  comic strip, comical, comicality, comically, comics