Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác strip cartoon)
    truyện tranh vui (trên báo)