Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interesting /'intrəstiŋ/  

 • Tính từ
  thú vị
  interesting books
  những cuốn sách thú vị

  * Các từ tương tự:
  interestingly, interestingness