Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hấp dẫn
  an absorbing film
  một bộ phim hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  absorbing load, absorbing state, absorbingly