Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engrossing /in'grousiɳ/  

  • Tính từ
    choán hết thì giờ, phải để nhiều tâm trí vào (công việc)

    * Các từ tương tự:
    engrossingly