Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lôi cuốn sự chú ý, rất hấp dẫn; mê ly
    một kỳ công rất mực mê ly

    * Các từ tương tự:
    riveting-hammer, riveting-machine, riveting-set