Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleasurable /'pleʒərəbl/  

 • Tính từ
  dễ chịu, thú vị, thích thú
  a pleasurable sensation
  một cảm giác dễ chịu

  * Các từ tương tự:
  pleasurableness