Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khách, người đến thăm
  du khách
  Rome đón tiếp hàng triệu du khách mỗi năm
  chim di trú

  * Các từ tương tự:
  visitorial, visitors' book