Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gingerbread /'dʒindʒəbred/  

  • Danh từ
    bánh [có] gừng
    take the gilt off the gingerbread
    xem gilt