Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vàng mạ, vàng thếp (ngoài các đồ vật)
  a gilt brooch
  chiếc trâm mạ vàng
  gilts
  (số nhiều) (tài chính)
  chứng khoán có bảo đảm
  take the gilt off the gingerbread
  làm xấu đi vẻ đẹp bề ngoài, làm mất hấp dẫn, làm giảm giá trị

  * Các từ tương tự:
  Gilt- edged securities, gilt-edged