Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gilt-edged /,gilt'edʒd/  

 • Tính từ
  (tài chính)
  có bảo đảm
  chứng khoán có bảo đảm

  * Các từ tương tự:
  Gilt- edged securities