Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  diềm xếp nếp (ở áo…)
  (thường số nhiều) những cái trang trí màu mè
  sự trình bày chân thật không màu mè

  * Các từ tương tự:
  frilled, frillery, frillies, frilling, frilly