Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hầm hầm đi
  ông ta hầm hầm đi ra khỏi phòng, chửi rủa ầm lên
  Danh từ
  sự giật nẩy mình
  with a flounce of the head
  bằng một cái hất đầu nẩy người
  Danh từ
  đường viền ren (ở váy phụ nữ...)

  * Các từ tương tự:
  flounced