Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    viền ren
    a flounced skirt
    chiếc váy viền ren