Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  diềm màn
  (Mỹ) như pelmet
  xem pelmet

  * Các từ tương tự:
  valanced