Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    đi một cách kiêu kỳ; di chuyển một cách kiêu kỳ
    cô ta kiêu kỳ đi qua, không thèm nhìn chúng tôi