Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ornamental /,ɔ:nə'mentl/  

  • Tính từ
    có tính chất trang hoàng; để trang trí

    * Các từ tương tự:
    ornamentalism, ornamentalist