Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garnishing /'gɑ:niʃiɳ/  

  • Danh từ
    hoa lá (để bày lên các món ăn) ((như) garnish)