Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ rập hình trang trí vào gáy sách
    cái đục lớn (của thợ đá)