Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vũ khí (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  được trang bị vũ khí
  vũ khí hóa học
  báo chí sử dụng những chuyện giật gân [như là vũ khí] để cố gắng thu hút bạn đọc

  * Các từ tương tự:
  weaponed, weaponeer, weaponization, weaponless, weaponry