Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kitchen physic /'kitʃin'fizik/  

  • Danh từ
    phương thuốc ăn (cứ ăn nhiều ăn tốt là khoẻ)