Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kitchen police /'kitʃinpə'li:s/  

  • Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự)
    nhóm nấu ăn, nhóm anh nuôi
    công việc của nhóm nấu ăn