Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà bếp
  everything but the kitchen sink
  (khẩu ngữ, đùa) đủ mọi thứ có thể mang theo được
  nó ở có ba ngày mà nó đã tới với đủ mọi thứ có thể mang theo được

  * Các từ tương tự:
  kitchen garden, kitchen midden, kitchen physic, kitchen police, kitchen sink-drama, kitchen ware, kitchen-maid, kitchen-range, kitchen-sink