Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kitchen sink-drama /kit∫insiηk'drɑ:mə/  

  • loại hình kịch về đời sống gia đình công nhân (trong cuối thập kỷ 1950 và thập kỷ 1960)