Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equipollent /i:kwi'pɔlənt/  

 • Tính từ
  bằng sức, ngang sức; tương đương (về giá trị...)
  Danh từ
  vật bằng sức, vật ngang sức; vật tương đương (về giá trị...)
  bằng nhau (vectơ)

  * Các từ tương tự:
  equipollently