Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodated location   

  • (kỹ thuật)
    vị trí thu nhận