Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giải hòa
  cuối cùng chúng tôi đã giải hòa với nhau khi anh ta xin lỗi
  chị ta không chịu giải hòa với cậu em
  dung hòa
  reconcile differences
  dung hòa những ý kiến bất đồng
  (+ onself) cam chịu
  reconcile oneself to one's lot
  cam chịu số phận

  * Các từ tương tự:
  reconcilement, reconciler