Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà trú quân (nhà tư làm nơi tạm trú cho quân nhân)
  (khẩu ngữ, từ cũ) việc làm; chỗ làm
  Động từ
  cho tạm trú tại nhà tư
  quân được tạm trú ở nhà một bà già
  Danh từ
  khúc củi

  * Các từ tương tự:
  billet-doux