Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

billet-doux /'bilei'du:/  

  • Danh từ
    (đùa) (số nhiều billet-doux)
    thư tình