Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inure /i'njʊə[r]/  

 • Động từ
  (+ to)
  làm quen với; chịu đựng được
  sau nhiều năm sống ở đây, tôi đã làm quen được với khí hậu lạnh

  * Các từ tương tự:
  inurement