Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inurement /i'njuəmənt/  

  • Danh từ
    sự làm cho quen; sự quen