Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chiếm; giữ
  this table is already occupied
  bàn này đã có người rồi
  bận
  he is occupied at the momenthe cannot speak to you
  lúc này ông ta bận, không nói chuyện với anh được