Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monopolize /mə'nɔpəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    giữ độc quyền