Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ in, at) cư trú, ở
  reside abroad
  cư trú ở nước ngoài
  reside in Hang Bong street
  ở phố Hàng Bông
  (+ in) thuộc về (nói về quyền hạn, thẩm quyền)
  quyền thay đổi luật thuộc về nghị viện

  * Các từ tương tự:
  residence, residency, resident, resident physician, residential, residentiary, resider