Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    having six children and no incomeI was badly situated
    có sáu cháu mà không có chút thu nhập nào, tôi thật ở trong một hoàn cảnh tồi tệ
    they're well situated to exploit this new market
    họ phải ở vào hoàn cảnh thuận lợi để khai thác thị trường mới này