Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xác định vị trí; định vị
  locate a town on a map
  xác định vị trí một thành phố trên bản đồ
  I'm trying to locate Mr Smithdo you know where he is?
  tôi đang cố tìm ông Smith ở đâu, anh có biết ông ấy ở đâu không?
  [được] đặt ở vị trí (nào đó)
  cơ quan thông tin nằm ở trung tâm thành phố
  công ty đóng ở bờ biển phía tây