Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

situate /'sitjʊeit/  /sit∫ʊeit/

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  đặt ở, xây dựng ở
  ngôi làng nằm ở trong thung lũng
  ngôi trường sẽ được xây dựng ở nơi nào thế?

  * Các từ tương tự:
  situated