Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ở, sống ở
    một hòn đảo chỉ có chim sống ở đó

    * Các từ tương tự:
    inhabitability, inhabitable, inhabitance, inhabitancy, inhabitant, inhabitation, inhabited, inhabiter