Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garrison /'gærisn/  

 • Danh từ
  đơn vị đồn trú
  Động từ
  cho quân đồn trú bảo vệ
  thành phố có hai trung đoàn đồn trú bảo vệ
  bố trí lực lượng đồn trú
  một trăm binh sĩ được bố trí đồn ngũ trong thành phố

  * Các từ tương tự:
  garrison-staff, garrison-town