Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reach-me-down /'ri:tʃmi'daun/  

 • Tính từ
  (từ lóng) may sẵn (quần áo)
  Danh từ
  (từ lóng) quần áo may sẵn

  * Các từ tương tự:
  reach-me-downs