Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reach-me-downs /'ri:t∫ mi: daʊnz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    hand-me-downs