Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  số nhiều, dạng số nhiều
  the plural of child is "children"
  [dạng] số nhiều của "child" là chidren"
  Tính từ
  (ngôn ngữ học) ở số nhiều, [thuộc] số nhiều
  most plural nouns in English end in "s"
  phần lớn danh từ số nhiều trong tiếng Anh kết thúc bằng con chữ "s"
  [gồm] nhiều…
  a plural society
  một xã hội đa chủng tộc

  * Các từ tương tự:
  pluralise, pluralism, pluralist, pluralistic, pluralistically, plurality, pluralization, pluralize, plurally