Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

successor /sək'sesə[r]/  

 • Danh từ
  người kế tục; cái kế tiếp
  the successor to the throne
  người kế tục (kế vị) ngôi vua
  this car is the successor to our popular hatchback model
  xe này là kiếu tiếp theo kiểu xe đuôi cửa lật rất được ưa chuộng của chúng tôi