Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brood-hen /'bru:d'hen/  

  • Danh từ
    gà ấp