Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [với vẻ] đòi ấp
    [với lòng] mong muốn có con
    [một cách] ủ rũ, [một cách] buồn chán