Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đòi ấp (gà mái)
    muốn có con (người đàn bà)
    ủ rũ, buồn chán