Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brood-mare /'bru:d'meə[r]/  

  • Danh từ
    ngựa cái giống